Een jonge met een prachtige krop eikenbladsla reikt over een stukje land naar een meisje dat het lachtend aanpakt.
Vrijwilliger tussen de pompoenen. Ze groeien goed want hij lacht en steekt zijn duim op

Vrijwilligers

Deze stichting draait op de kracht van onze lieve vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat de verschillende locaties onderhouden worden, dat er gekookt, afgewassen en genoten wordt tijdens “Karma Kitchen”, dat er nieuwe ecoprojecten worden opgestart en dat hier geld, mankracht en liefde voor vrijgemaakt worden. Wil je ook betrokken raken bij (één van) deze activiteiten? Heel graag! Neem contact op met één van onze bestuursleden (zie contact) of kom gezellig langs bij “Karma Kitchen”.

Sponsoring (als persoon)

Vind je onze stichting de moeite waard om te steunen, maar heb je weinig tijd om zelf te helpen op het land of ergens anders? Dan wordt een financiële bijdrage ook heel erg gewaardeerd! Hier kunnen wij dan weer gereedschap, zaden, voedingsstoffen of andere materialen van halen. Mocht je een donatie willen doen, kan dit overgemaakt worden naar:
Stichting Ecoring Haarlem
IBAN: NL86INGB0007184329

Sponsoring (als bedrijf)

Niet alleen personen kunnen een bijdrage leveren aan onze projecten. Ook bedrijven kunnen zich inzetten voor dit groene doel! Als u als bedrijf geïnteresseerd bent om ons te helpen met onze inspanningen bent u meer dan welkom! Dit kan op verschillende manieren, namelijk:

-Donatie van een stukje land
-Donatie van materialen (bakfietsen, zaden, gereedschap)
-Donatie van mankracht (denk aan bedrijfsuitjes/doedagen)
-Donatie van financiële middelen

Voor elk van deze manieren van sponsoring kunt u terecht bij één van onze bestuursleden (zie contact). Eventueel kunnen wij als stichting een tegenprestatie bieden (denk aan naamsvermelding, samenwerkingen).

Sponsors

Onze hoofdsponsors hebben sommige projecten mede mogelijk gemaakt. Hieronder willen wij daarom een lijstje plaatsen met bedrijven die ons geholpen hebben met verschillende aspecten van de projecten, om ze te bedanken:

Directplant.nl heeft een aantal bomen gedoneerd aan ons project “Treinland”. Hier zijn wij dit bedrijf heel erg dankbaar voor!
www.directplant.nl

Samenwerkende organistaties

De gemeente Haarlem heeft ons als instantie de mogelijkheid geboden om verschillende stukken land te beheren. Zonder de medewerking van de ambtenaren hadden wij nooit in zulke korte tijd zoveel kunnen bereiken. Al vele jaren, tot aan de dag van vandaag heeft de gemeente Haarlem ons voor diverse projecten subsidie gegeven. Met name het Leefbaarheid- en Initiatiefbudget, het Cultuurstimuleringsfonds en andere afdelingen. Daar zijn wij hen heel dankbaar voor.

Vrij waterland

Zij geloven in de pedagogische werking van werken met de natuur, specifiek in het verbouwen van groenten. Zij doen dit door middel van een holistische aanpak voor het verbouwen van gewassen onder de noemer ‘Biologisch-dynamisch’. Samen met leerlingen van de vrije school Rudolf Steiner,met een groep vrijwilligers en met betaalde krachten runnen zij de tuinen. Rudolf Steiner (1861-1925) is grondlegger van zowel de pedagogiek als van de landbouwmethode.

Onze subsidiegevers en sponsoren

Het Fonds NME is een vermogensfonds dat initiatieven op gebied natuur- en milieueducatie stimuleert. Zij ondersteunen het project Samenwerken voor een groene wereld en daarmee de start van het eerste biodiversiteitsonderzoek op 02 en 03 september op ons land. Het onderzoek wordt door Stichting Taxon Foundation over de hele Buurttuin Schalkwijk uitgevoerd en wordt deels gerealiseerd door een bijdrage van het Fonds NME, Onze dank is groot!

Buurts is de Haarlemse welzijnscoöperatie die uit zes oprichtende organisaties en ruim 60 onderaannemers bestaat en vanaf 01 januari 2023 samen met partners en vrijwilligers in de de stad de opdracht GEWOON IN DE WIJK voor de gemeente Haarlem organiseert en uitvoert. In deze coöperatie zijn de Sociale Basis, de Wijkteams en de Aanvullende Ondersteuning opgenomen. Haarlemmers hoeven niet meer te zoeken naar de juiste hulpverlener of instantie, Buurts heeft alles in huis. Buurts is er voor alle inwoners van Haarlem die hulp kunnen gebruiken of hun kracht in willen zetten voor hun eigen buurt. Wij bedanken Buurts voor hun financiële ondersteuning voor diverse projecten waaronder, EcoFest Spring Special 2023 en ons initiatief dat valt binnen het thema Armoede en Rondkomen 2023.

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan projecten waar bewoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement, kunstproject of gezamenlijke activiteit. Ecoring bedankt Het Postcode Loterij Buurtfonds voor hun financiële voor het project Sociale activiteiten ook in de winter 2023/2024

Logo J.C. Ruigrok Stichting

De J.C. Ruigrok Stichting ondersteunt initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek.Wij zijn de J.C. Ruigrok Stichting enorm dankbaar voor de ontvangen financiële ondersteuning ten behoeve van EcoFest Spring Special 2023.

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Wij bedanken Het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de bijdrage aan ons project Samenwerken voor een groene stad 2023.

De Linda Speerstra Foundation richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties van maatschappelijke projecten in Nederland en in het buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Door deelneming aan zo’n project kan een beter functioneren binnen de samenleving worden bereikt. Ecoring bedankt de Linda Speerstra Foundation hartelijk voor haar financiële bijdrage aan ons project Samenwerken voor een groene stad 2023

Logo van August Fentener van Vlissingen Fonds

Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg, cultuur en sociale cohesie en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Ecoring bedankt het Mr August Fentener van Vlissingen Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons project Samenwerken voor een groene stad 2023

 

Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Het fonds wil dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daarom versterkt en verbindt het organisaties en vrijwilligers die bijdragen aan een verbonden samenleving. Dit doet het Oranje Fonds dankzij steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en diverse andere partners. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.Ecoring bedankt het Oranje Fonds voor de financiële bijdrage in 2022 aan het Jongeren- en Buurtproject: Sociaal en Productief.

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in Nederland die bijdragen aan een leefbare buurt. Denk hierbij aan projecten waar bewoners elkaar ontmoeten, zoals een evenement, kunstproject of gezamenlijke activiteit. Ons uitgangspunt is dat wij bijdragen aan buurtprojecten die voor iedereen in de buurt toegankelijk zijn. Ecoring bedankt Het Postcode Loterij Buurtfonds voor hun financiële bijdrage in 2022 aan het project Buurtbewoners betrekken bij de  Natuur.

De Nolte Stichting wil projecten en initiatieven ondersteunen van medische, educatieve, sociale en culturele aard, gericht op kinderen in de regio Haarlem/ Kennemerland en kinderen in ontwikkelingslanden. Educatieve projecten zijn gericht op het ontwikkelen van potentieel bij jonge mensen dat door financiële belemmeringen niet voldoende ontwikkeld kan worden. Sociale projecten zijn gericht op opvang/ ondersteuning van kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen. Culturele projecten gericht op het ontsluiten van cultuur voor kinderen die daar door financiële belemmeringen niet bij kunnen komen.Ecoring bedankt De Nolte Stichting voor hun financiële bijdrage in 2022 voor het project Kinderspeelmiddag.

Betrekken bij Groen Fonds, is een gezamenlijk programma van de terrein beherende organisaties (TBO’s) bedoeld om de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten. Zij voeren het programma uit, samen met IVN Noord-Holland. Het fonds financiert projecten die betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Ecoring bedankt het Betrekken bij groen Fonds voor de ontvangen bijdrage in 2022 voor het project:Groene Ring rond de stad.

De missie van het Postcode Loterij Buurtfonds is om projecten te financieren die een bijdrage leveren aan een meer leefbare buurt. Hierbij kunt je denken aan meer groen in de buurt, of activiteiten die buurtbewoners met elkaar verbinden. Stichting Ecoring heeft een donatie ontvangen voor het project Kunstkas 2021. Wij zijn hier heel blij mee!

Ars Donandi, het Huis Van Fondsen, is een koepelstichting voor fondsen die geven aan goede doelen. Het Tijdgat Fonds ondersteunt initiatieven die zich inspannen voor het veraangenamen van het verblijf van jeugdige patiënten in ziekenhuizen en sanatoria. Daarnaast projecten met een algemeen maatschappelijk nut en met een accent op projecten die de sociale cohesie bevorderen. Ecoring bedankt Ars     Donandi en Het Tijdgat Fonds voor de financiële bijdrage aan ons project Lente- en Zomertuin 2021.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze beurzen, fondsen, expertise, prijzen en opdrachten ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Wij bedanken Het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de bijdrage aan ons project Lente- en Zomertuin 2021.

 

Logo van August Fentener van Vlissingen FondsHet Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg, cultuur en sociale cohesie en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Ecoring bedankt het Mr August Fentener van Vlissingen Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons project Lente- en Zomertuin 2021.

Doelstelling van de stichting Sanegeest is een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en wel door middel van onderzoek, onderwijs,          ontwikkeling en openbaarmaking het evenwicht te bevorderen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen in de directe omgeving en ook daarbuiten. Wij danken Stichting Sanegeest hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons Jongeren en buurtproject Herfst & Wintertuin 2020/2021.

De missie van het Postcode Loterij Buurtfonds is om projecten te financieren die een bijdrage leveren aan een meer leefbare buurt. Hierbij kunt je denken aan meer groen in de buurt, of activiteiten die buurtbewoners met elkaar verbinden. Stichting Ecoring heeft een donatie ontvangen voor het project Tuin & Buurt. Onze dank is groot!

Stichting Kind Kansrijk in Veenendaal ondersteunt projecten voor jonge kinderen tot 12 jaar. Het gaat om educatieve, sportieve of muzikale projecten, die de ontwikkeling van kinderen ondersteunen en stimuleren. Wij zijn heel blij met de ontvangen bijdrage voor de kinderspeeldag van 22 augustus 2020

Stichting Solace focust op kleinschalige, sociale, maatschappelijke, culturele en ecologische initiatieven die bijdragen aan de cohesie en het saamhorigheidsgevoel in de samenleving. Stichting Ecoring is blij met de financiële ondersteuning voor ons 2020 jongeren- en buurt tuinproject.

 

Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem, stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen, opheffen dan wel beperken van de gevolgen van de bedreigde ontwikkeling van het jonge kind en de jeugdige, evenals al wat direct of indirect met het vorenstaande verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn. Wij bedanken de Stichting voor de bijdrage aan ons Jongeren- en Buurtproject:      Lente- en Zomertuin 2020.

Logo J.C. Ruigrok Stichting De J.C. Ruigrok Stichting ondersteunt initiatieven op het gebied van godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ecoring kreeg in 2018 subsidie voor het Ecofest Zaaifeest. Ook voor EcoFest 2019 hebben wij een bijdrage mogen ontvangen. Ecoring is de J.C. Ruigrok zeer erkentelijk voor deze financiële ondersteuning. Wij zijn de J.C. Ruigrok Stichting enorm dankbaar voor de ontvangen financiële ondersteuning ten behoeve van EcoFest 2020.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, ondersteunt kleinschalige projecten die tijdelijk braakliggende terreinen omvormen tot een groene omgeving. Het groene fonds is ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren. Ecoring bedankt het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds voor de financiële ondersteuning in 2020 van ons project Herfst en Wintertuin.

 

Suzanne Hovinga Stichting. Het karakter van de doelen die de stichting heeft, is dan ook om jongeren te stimuleren om in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen en de Biomedische Wetenschappen (Medische Biologie), de natuur- en milieubescherming en in de culturele sfeer actief te zijn. Ecoring bedankt de Suzanne Hovinga Stichting hartelijk voor de toegekende donatie in 2020, voor onze bloemen- en groentetuin.

De Linda Speerstra Foundation richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties van maatschappelijke projecten in Nederland en in het buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Door deelneming aan zo’n project kan een beter functioneren binnen de samenleving worden bereikt. Ecoring bedankt de Linda Speerstra Foundation hartelijk voor haar financiële bijdrage aan ons project Sociale Cirkel Tennispad 2018. In de laatste maand van 2019 ontvingen wij een donatie van de Linda Speerstra Foundation voor ons project Herfst en Wintertuin.

Betrekken bij Groen Fonds, is een gezamenlijk programma van de terrein beherende organisaties (TBO’s) bedoeld om de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten. Zij voeren het programma uit, samen met IVN Noord-Holland. Het fonds financiert projecten die betrokkenheid van mensen bij natuur of vrijwilligerswerk in het groen aanmoedigen. Onze kruidentuin wordt (mede) mogelijk gemaakt door een donatie van het Betrekken bij Groen Fonds van de Provincie Noord-Holland. Ecoring bedankt het Betrekken bij Groen Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan onze Kruidentuin in 2019.

De ING actie Help Nederland Vooruit was ons goedgezind! Stichting Ecoring won een cheque ter waarde van 5.000 euro. Ecoring bedankt de ING-bank voor het mogelijk maken van deze actie 2019.

 

Rabobank Stimuleringsfonds. Rabobank Haarlem en Omstreken sponsort lokale activiteiten op het gebied van sport, cultuur en netwerken. Ecoring bedankt Rabobank Haarlem hartelijk voor de financiële bijdrage aan EcoFest 2019.

 

Ars Donandi, het Huis Van Fondsen, is een koepelstichting voor fondsen die geven aan goede doelen. Het Russell-ter Brugge fonds ondersteunt organisaties van algemeen maatschappelijk belang, gevestigd en werkzaam in Nederland, die zich met hun activiteiten o.a. richten op natuurbescherming. Ecoring bedankt Ars Donandi + Russell-ter Brugge Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons project Bloemen- en groentetuin, zomer 2019.

Logo van het vsb fondsHet VSB fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken die actief burgerschap versterken. Zodat iedereen zijn of haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’. Ecoring bedankt het VSB Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons project Sociale Cirkel Tennispad 2018.

Logo van August Fentener van Vlissingen Fonds
Het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds ondersteunt en stimuleert met subsidies projecten van instellingen ten behoeve van studie, zorg, cultuur en sociale cohesie en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Ecoring bedankt het Mr August Fentener van Vlissingen Fonds hartelijk voor de financiële bijdrage aan ons project Sociale Cirkel Tennispad 2018.

 

De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, is een fonds dat giften kan verstrekken aan maatschappelijke projecten in Nederland. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. In de loop der jaren is deze Fundatie uitgegroeid tot een landelijk instituut dat (thans) elf fondsen aanstuurt, ondergebracht in zeven afzonderlijke stichtingen, met uiteenlopende en brede filantropische doelstellingen. Ecoring bedankt de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe hartelijk voor haar financiële bijdrage aan ons project Sociale Cirkel Tennispad 2018.

 

Logo Haarlemmer kweektuinIn 2018 werkten wij samen met de Haarlemmer kweektuin, omtrent voorkweek en bij het organiseren van het Zaaifeest 2018.

 

 

 

 

Deze button Doe Mee met ook een blad als achtergrond, linkt naar een contactformulier om je op te geven als vrijwilliger of om mee te doen met Karma Kitchen
Button met Groen blad als achtergrond. Deze button linkt naar de pagina Sponsoring pagina

Evenementen

<< sep 2023 >>
mdwdvzz
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
.